Інформація

Інформація про ЦП на дату

Бюлетень для голосування на загальних зборах 2024

Інформація про ЦП на дату

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату
складання переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД
КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ», яким надсилається повідомлення про проведення
загальних зборів, складеному станом на «21» листопада 2022 року, отриманого від

ПАТ «НДУ» за вих. №75412 від 23.11.2022.

Загальна кількість акцій – 368 012 (триста шістдесят вісім тисяч дванадцять)
штук простих іменних акцій.
Кількість голосуючих акцій – 258 691 (двісті п`ятдесят вісім тисяч шістсот
дев`яносто одна) штука простих іменних акцій.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»

(79035, м. Львів, вул., Зелена 145;
ідентифікаційний код юридичної особи – 05394110)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів,
(голосування проводиться 22 грудня 2022 року; початок о 09 год. 00 хв., завершення — о 18 год. 00 хв.)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Приватне акціонерне товариство «Львівський завод комунального устаткування»

(79035, м. Львів, вул., Зелена 145; ідентифікаційний код юридичної особи – 05394110)

повідомляє про проведення дистанційних загальних зборів акціонерного товариства

 

Керуючись вимогами «Тимчасового порядку с скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних Зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 (зі змінами), Наглядова рада ПрАТ «Львівський завод комунального устаткування» вирішила скликати дистанційні чергові загальні збори акціонерного товариства (протокол №1 засідання від 03.11.2022 року).

 

 1. Дата проведення загальних зборів акціонерів ПрAT «Львівський завод комунального устаткування» (дата завершення голосування), що будуть проведені дистанційно — 22 грудня 2022 року.

 

 1. Дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо питань порядку денного) у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті ПрAT «Львівський завод комунального устаткування» https://lzku.com.ua/info/ — 12 грудня 2022 року.

 

 1. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПрAT «Львівський завод комунального устаткування»: 16 грудня 2022 року, тобто — станом на 24.00 год. за 3 (три) робочих дні до визначеної дати проведення зборів.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

 

 1. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Львiвський завод комунального устаткування»
 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05394110
 4. Місцезнаходження: 79035, Україна, Львівська обл., Личакiвський р-н, м.Львiв, вул. Зелена, буд.145
 5. Міжміський код, телефон та факс: (0322) 270-15-35, 270-15-33
 6. Адреса електронної пошти: lzku@bfg.lviv.ua
 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.05.2022, Рiшення наглядової ради емiтента вiд 23.05.2022, протокол №1.
 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство «Львiвський завод комунального устаткування»
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
79035, Львівська обл., м.Львів, вул. Зелена, буд.145
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
05394110
5. Міжміський код та телефон, факс:
(032) 270-15-35, (032) 270-15-33
6. Адреса електронної пошти:
lzku@bfg.lviv.ua

Продовження за посиланням на документ:

Повідомлення про несвоєчасне розміщення особливої:

Приватне акціонерне товариство «Львiвський завод комунального устаткування» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05394110, надалі — Товариство) повідомляє про факт несвоєчасного розкриття особливої  інформації емітента цінних паперів, а саме «Відомості про зміну типу товариства”.

Особлива інформація про зміну типу товариства, яка виникла 06.05.2021 року, не була вчасно оприлюднена та подана до НКЦПФР у зв’язку з тим, що документи були подані до місця реєстрації відповідних змін щодо відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 06.05.2021. Але через велику кількість державних вихідних, виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань нами була отримана 12.05.2021 року за № 119645040921.

Особливу інформацію про зміну типу товариства розкрито наступним  чином:

13.05.2021 року розміщено на власному веб-сайті: http://www. lzku.com.ua/  та подано до НКЦПФР 13.05.2021 року.

Голова правління      Повєткін Ігор Миколайович.

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство «Львiвський завод комунального устаткування»
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
79035, Львівська обл., м.Львів, вул. Зелена, буд.145

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

05.05.2021 (дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Протокол Тимчасової Лічильної Комісії про підсумки голосування з питання обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Львівський завод комунального устаткування»
Місце проведення зборів:,  79035,Україна, Личаківський р-н, м. Львів, вул. Довга, буд.3
Дата і час проведення загальних зборів:  30 квітня 2021 року, 10.00 год
Дата проведення голосування: 30 квітня 2021 року.
Дата складання протоколу: 30 квітня 2021 року.
Час складання: 11 год. 05 хв….

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

05.05.2021 — (дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2 — (вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)…

Довідка про опублікування 2021-05-05 №575237
ДУ «АРІФРУ»

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Вiдкрите акцiонерне товариство «Львiвський завод комунального устаткування»
2. Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05394110
4. Місцезнаходження: 79035, Україна, Львівська обл., Личакiвський р-н, м.Львiв, вул. Довга, буд.3
5. Міжміський код, телефон та факс: (0322) 270-15-35, 270-15-33
6. Адреса електронної пошти: lzku@bfg.lviv.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 02.04.2021, протокол №2
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00001/APA

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни до порядку денного в частині змін до проектів рішень.
Відкрите акціонерне товариство «Львівський завод комунального устаткування», повідомляє про зміни до порядку денного в частині змін до проектів рішень по питаннях проекту порядку денного річних загальних зборів, що відбудуться 30 квітня 2021 р. за адресою: 79035, м. Львів, вул. Зелена, 145 (Довга, 3)
приміщення заводоуправління, 3 поверх, кабінет Голови правління, офіс 5.

До проекту денного Загальних зборів акціонерів, а саме до проектів рішень по питаннях 12. 13. 14 проекту питаннях денного загальних зборів, що відбудуться 30 квітня 2021 року, вносяться наступні зміни: …

Продовження за посиланням на документ:

Відкрите акціонерне товариство «Львівський завод комунального устаткування», повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів та запрошує Вас прибути 30 квітня 2021 р. за адресою: 79035, м. Львів, вул. Зелена, 145 (Довга, 3) приміщення заводоуправління, 3 поверх, кабінет Голови правління.
Початок зборів 10 год. 00 хв. 30 квітня 2021 р.
Час початку реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах 09 год. 00 хв. 30 квітня 2021 р.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах 09 год. 50 хв. 30 квітня 2021 р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах на 24 годину 26 квітня 2021 р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату

складання переліку власників іменних цінних паперів ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ», що мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину «26» квітня 2021 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. №39708 від 27.04.2021.

Загальна кількість акцій – 368 012 (триста шістдесят вісім тисяч дванадцять) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій –  258 691 (двісті п`ятдесят вісім тисяч шістсот дев`яносто одна) штука простих іменних акцій.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату

складання переліку власників іменних цінних паперів ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ», яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеному станом на «25» березня 2021 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. №34374 від 26.03.2021.

Загальна кількість акцій – 368 012 (триста шістдесят вісім тисяч дванадцять) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій –  258 691 (двісті п`ятдесят вісім тисяч шістсот дев`яносто одна) штука простих іменних акцій.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату

складання переліку власників іменних цінних паперів ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ», що мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину «24» квітня 2020 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. № 14730  від 27.04.2020.

Загальна кількість акцій – 368 012 (триста шістдесят вісім тисяч дванадцять) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій –  258 691 (двісті п`ятдесят вісім тисяч шістсот дев`яносто одна) штука простих іменних акцій.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату

складання переліку власників іменних цінних паперів ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ», яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеному станом на «20» березня 2020 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. №10355 від 23.03.2020.

Загальна кількість акцій – 368 012 (триста шістдесят вісім тисяч дванадцять) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій –  258 691 (двісті п`ятдесят вісім тисяч шістсот дев`яносто одна) штука простих іменних акцій.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку власників іменних цінних паперів ВАТ «Львівський завод комунального устаткування», що мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину «26» квітня 2018 року, отриманого від ПАТ «НДУ».

Загальна кількість акцій – 368012 (Триста шістдесят вісім тисяч дванадцять) штук простих іменних акцій.
Кількість голосуючих акцій – 258691 (Двісті п’ятдесят вісім тисяч шістсот дев’яносто одна) штука простих іменних акцій.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку власників іменних цінних паперів ВАТ «Львівський завод комунального устаткування», яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину «23»
березня 2018 року, отриманого від ПАТ «НДУ».

Загальна кількість акцій – 368012 (Триста шістдесят вісім тисяч дванадцять) штук простих іменних акцій.
Кількість голосуючих акцій – 258691 (Двісті п’ятдесят вісім тисяч шістсот дев’яносто одна) штука простих іменних акцій.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

                        Відкрите акціонерне товариство «Львівський завод комунального устаткування», повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів та запрошує Вас прибути 30 квітня 2018 р. за адресою: 79035, м. Львів, вул. Зелена, 145 (Довга, 3) приміщення заводоуправління, 3 поверх, кабінет Голови правління.

             Початок зборів 10 год. 00 хв. 30 квітня 2018 р.

                        Час початку реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах 09 год. 00 хв. 30 квітня 2018 р.

                        Час закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах 09 год. 50 хв. 30 квітня 2018 р..

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах на 24 годину  24 квітня 2018 р.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 1. Про обрання Лічильної комісії.
 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
 3. Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
 4. Про заслуховування та затвердження звіту висновку Ревізійної комісії ВАТ «Львівський завод комунального устаткування» за 2017 р. фінансовий рік.
 5. Про затвердження річного звіту та балансу ВАТ «Львівський завод комунального устаткування» за 2017 р. фінансовий рік.
 6. Про розподілення прибутку і збитків ВАТ «Львівський завод комунального устаткування».
 7. Про заслуховування звіту Спостережної (Наглядової) ради ВАТ «Львівський завод комунального устаткування».
 8. Про заслуховування звіту Правління ВАТ «Львівський завод комунального устаткування».
 9. Визначення типу Товариства у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
 10. Прийняття рішення про зміну повного та скороченого найменування товариства.
 11. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
 12. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію.
 13. Про переобрання Ревізійної комісії Товариства, визначення її кількісного складу
 14. Про переобрання Наглядової ради Товариства, визначення її кількісного складу.
 15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ВАТ «Львівський завод комунального устаткування», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.     
 16. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Львівський завод комунального устаткування» протягом не  більше як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє  схвалення цих  значних правочинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Схвалення та надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки Загальних зборів: акціонери, які мають бажання ознайомитись з матеріалами під час підготовки Загальних зборів можуть звернутися до в.о. Голови правління ВАТ «Львівський завод комунального устаткування» Повєткіна Ігоря Миколайовича за тел. 270-15-33 або за адресою:  79035, м. Львів, вул. Зелена, 145 (Довга, 3) в робочі дні з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. Інших пропозицій не надходило.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності  підприємства за 2017 рік (в тис.грн.)

Найменування  показників

період

звітний

попередній

Усього активів

1277

1185

Основні засоби

624

645

Довгострокові фінансові інвестиції

   —

    —-

Запаси

188

236

Сумарна дебіторська заборгованість

176

149

Грошові кошти та їх еквіваленти

189

155

Витрати майбутніх періодів

   —

Нерозподілений прибуток

-1066

-900

Власний капітал

1103

937

Статутний капітал

36,8

36,8

Довгострокові зобов’язання

59

 120

Поточні зобов’язання

115

128

Чистий прибуток (збиток)

166

223

Середньомісячна кількість акцій (шт.)

 

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

15

13

Проекти рішень з питань порядку денного

 

          — з питання першого порядку денного: обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб в складі: Коробій М.В.,Аніскевич О.П.,Прищепа Р.В.

          — з питання другого порядку денного: обрати Головою Загальних зборів – Повєткіна І.М., секретарем зборів – Вольську Г.М.

          — з питання третього порядку денного: затвердити слідуючий регламент:

                        — для звітуючих і виступаючих – до 10 хв.

                        — для запитань – до 2 хв.

                        — для відповідей на запитання – до 5 хв.

                        — для голосування – до 10 хв.

                        — для підрахунку результатів голосування – до 10 хв.

          — з питання четвертого порядку денного: затвердити висновок Ревізійної комісії ВАТ «Львівський завод комунального устаткування» за 2017 фінансовий рік.

          — з питання п’ятого порядку денного: затвердити річний звіт та баланс ВАТ «Львівський завод комунального устаткування» за 2017 фінансовий рік.

          — з питання шостого порядку денного: в зв’язку зі збитками за результатами діяльності Товариства у 2017 фінансовому році дивіденти не нараховувати. Покриття збитків Товариства за 2017 фінансовий рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.

          — з питання сьомого порядку денного: визнати роботу Спостережної (Наглядової) ради ВАТ «Львівський завод комунального устаткування» за 2017 рік. – задовільною.

          — з питання восьмого порядку денного: визнати роботу Правління ВАТ «Львівський завод комунального устаткування» за 2017 рік. – задовільною.

          — з питання дев’ятого порядку денного: згідно вимог Закону «Про акціонерні товариства» визначити тип товариства – Публічне акціонерне товариство.

          — з питання десятого порядку денного: затвердити повну назву товариства – Публічне акціонерне товариство «Львівський завод комунального устаткування» і скорочену – ПАТ «Львів ЗКУ»

          — з питання одинадцятого порядку денного: затвердити зміни до Статуту шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до вимог Закону «Про акціонерні товариства».

                        — з питання дванадцятого порядку денного: затвердити

— Положення про Загальні збори ПАТ «Львівський завод комунального устаткування»;

— Положення про Наглядову раду ПАТ «Львівський завод комунального устаткування»;

— Положення про Правління ПАТ «Львівський завод комунального устаткування»;

— Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Львівський завод комунального устаткування»;

          — з питання тринадцятого порядку денного: припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Гупало О.М., Вольська Г.М., Повідайло В.Г., обрати Ревізійну комісію з трьох осіб в складі – Гупало О.М., Вольська Г.М., Повідайло В.Г. терміном на п’ять років.

          — з питання чотирнадцятого порядку денного: припинити повноваження членів Спостережної (Наглядової) ради:  Яблонського І.В., Крісарчук Н.І., Бригей М.Б., Шевчук М.Б., Макар С.К., Деренштейн Р.Ф., Шумська С.І.,. Обрати Наглядову раду в кількості семи осіб;

Обрати персонально:

 1. Яблонського І.В.
 2. Крісарчук Н.І.
 3. Бригей М.Б.
 4. Шевчук М.Б.
 5. Прищепа Р.В.
 6. Макар С.К.
 7. Аносова Н.В.

— з питання п’ятнадцятого порядку денного: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «Львівський завод комунального устаткування», обрати особу уповноважену на підписання цих Договорів Голову правління. Встановити оплату членам Наглядової ради в розмірі 0,00 грн. (безоплатно).

— з питання шістнадцятого порядку денного: попередньо схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, а саме:

                        — укладення Договорів (вчинення правочинів), щодо встановлення грошових зобов’язань однієї особи або групою пов’язаних між собою осіб перед Товариством – граничною вартістю одного Договору до 5 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою.

                        — укладення Договорів (вчинення правочинів), щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед однією або групою пов’язаних між собою осіб перед Товариством – граничною вартістю одного Договору до 5 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити Голову правління на підписання від імені Товариства зазначених правочинів в рамках встановленого розміру.

 

В.о.Голови правління ВАТ «ЛЗКУ»      І.М.Повєткін

 

.

Повідомлення опубліковане в  офіційному виданні НКЦПФР – газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»  №55 від 21.03.2018 року.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

                Відкрите акціонерне товариство «Львівський завод комунального устаткування», повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів та запрошує Вас прибути 30 квітня 2020 р. за адресою: 79035, м. Львів, вул. Зелена, 145 (Довга, 3) приміщення заводоуправління, 3 поверх, кабінет Голови правління.

             Початок зборів 10 год. 00 хв. 30 квітня 2020 р.

                Час початку реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах 09 год. 00 хв. 30 квітня 2020 р.

                Час закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах 09 год. 50 хв. 30 квітня 2020 р..

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах на 24 годину  24 квітня 2020 р..

Перелік питань, що виносяться на голосування:

 1. Про обрання Лічильної комісії.
 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
 3. Про затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
 4. Про заслуховування та затвердження звіту висновку Ревізійної комісії ВАТ «Львівський завод комунального устаткування» за 2019 р. фінансовий рік.
 5. Про затвердження річного звіту та балансу ВАТ «Львівський завод комунального устаткування» за 2019 р. фінансовий рік.
 6. Про розподілення прибутку і збитків ВАТ «Львівський завод комунального устаткування».
 7. Про заслуховування звіту Спостережної (Наглядової) ради ВАТ «Львівський завод комунального устаткування».
 8. Про заслуховування звіту Правління ВАТ «Львівський завод комунального устаткування».
 9. Визначення типу Товариства у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
 10. Прийняття рішення про зміну повного та скороченого найменування товариства.
 11. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
 12. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію.
 13. Про переобрання Ревізійної комісії Товариства, визначення її кількісного складу
 14. Про переобрання Наглядової ради Товариства, визначення її кількісного складу.
 15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ВАТ «Львівський завод комунального устаткування», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цих договорів.
 16. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «Львівський завод комунального устаткування» протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє  схвалення цих  значних правочинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Схвалення та надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки Загальних зборів: акціонери, які мають бажання ознайомитись з матеріалами під час підготовки Загальних зборів можуть звернутися до в.о. Голови правління ВАТ «Львівський завод комунального устаткування» Повєткіна Ігоря Миколайовича за тел. 270-15-35 або за адресою:  79035, м. Львів, вул. Зелена, 145 (Довга, 3) в робочі дні з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв.

Інших пропозицій не надходило.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  підприємства за 2019 рік (в тис.грн.)

Найменування  показників

період

звітний

попередній

Усього активів

1424

1478

Основні засоби

441

548

Довгострокові фінансові інвестиції

   —

    —-

Запаси

290

315

Сумарна дебіторська заборгованість

484

255

Грошові кошти та їх еквіваленти

40

240

Витрати майбутніх періодів

   —

Нерозподілений прибуток

-1116

-1089

Власний капітал

1153

1126

Статутний капітал

36,8

36,8

Довгострокові зобов’язання

109

 74

Поточні зобов’язання

162

278

Чистий прибуток (збиток)

27

23

Середньомісячна кількість акцій (шт.)

  

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

  

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

13

14

Проекти рішень з питань порядку денного

                — з питання першого порядку денного: обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб в складі: Коробій М.В.,Аніскевич О.П.,Прищепа Р.В..

                — з питання другого порядку денного: обрати Головою Загальних зборів – Повєткіна І.М., секретарем зборів – Вольську Г.М.

                — з питання третього порядку денного: затвердити слідуючий регламент:

                               — для звітуючих і виступаючих – до 10 хв.

                               — для запитань – до 2 хв.

                               — для відповідей на запитання – до 5 хв.

                               — для голосування – до 10 хв.

                               — для підрахунку результатів голосування – до 10 хв.

                — з питання четвертого порядку денного: затвердити висновок Ревізійної комісії ВАТ «Львівський завод комунального устаткування» за 2019 фінансовий рік.

                — з питання п’ятого порядку денного: затвердити річний звіт та баланс ВАТ «Львівський завод комунального устаткування» за 2019 фінансовий рік.

                — з питання шостого порядку денного: в зв’язку зі витратами за результатами діяльності Товариства у 2019 фінансовому році дивіденти не нараховувати. Покриття витрат Товариства за 2019 фінансовий рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.

                — з питання сьомого порядку денного: визнати роботу Спостережної (Наглядової) ради ВАТ «Львівський завод комунального устаткування» за 2019 рік. – задовільною.

                — з питання восьмого порядку денного: визнати роботу Правління ВАТ «Львівський завод комунального устаткування» за 2019 рік. – задовільною.

                — з питання дев’ятого порядку денного: згідно вимог Закону «Про акціонерні товариства» визначити тип товариства – Приватне акціонерне товариство.

                — з питання десятого порядку денного: затвердити повну назву товариства – Приватне акціонерне товариство «Львівський завод комунального устаткування» і скорочену – ПрАТ «Львів ЗКУ»

                — з питання одинадцятого порядку денного: затвердити зміни до Статуту шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до вимог Закону «Про акціонерні товариства».

                               — з питання дванадцятого порядку денного: затвердити

— Положення про Загальні збори ПрАТ «Львівський завод комунального устаткування»;

— Положення про Наглядову раду ПрАТ «Львівський завод комунального устаткування»;

— Положення про Правління ПрАТ «Львівський завод комунального устаткування»;

— Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «Львівський завод комунального устаткування»;

                — з питання тринадцятого порядку денного: припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Гупало О.М., Вольська Г.М., Повідайло В.Г., обрати Ревізійну комісію з трьох осіб в складі – Гупало О.М., Вольська Г.М., Повідайло В.Г. терміном на п’ять років.

                — з питання чотирнадцятого порядку денного: припинити повноваження членів Спостережної (Наглядової) ради:  Яблонського І.В., Крісарчук Н.І., Бригей М.Б., Шевчук М.Б., Макар С.К., Деренштейн Р.Ф., Шумська С.І.,. Обрати Наглядову раду в кількості семи осіб;

Обрати персонально:

 1. Яблонського І.В.
 2. Крісарчук Н.І.
 3. Бригей М.Б.
 4. Шевчук М.Б.
 5. Прищепа Р.В.
 6. Макар С.К.
 7. Аносова Н.В.

— з питання п’ятнадцятого порядку денного: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Львівський завод комунального устаткування», обрати особу уповноважену на підписання цих Договорів Голову правління. Встановити оплату членам Наглядової ради в розмірі 0,00 грн. (безоплатно).

— з питання шістнадцятого порядку денного: попередньо схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, а саме:

                               — укладення Договорів (вчинення правочинів), щодо встановлення грошових зобов’язань однієї особи або групою пов’язаних між собою осіб перед Товариством – граничною вартістю одного Договору до 5 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою.

                               — укладення Договорів (вчинення правочинів), щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед однією або групою пов’язаних між собою осіб перед Товариством – граничною вартістю одного Договору до 5 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити Голову правління на підписання від імені Товариства зазначених правочинів в рамках встановленого розміру.

В.о.Голови правління ВАТ «ЛЗКУ»                                                                                               І.М.Повєткін